TICE – Turkish Integrity Center of Excellence

TEİD “Şirketlerin Hukuka Uyum Politika ve Kültürlerinde Rekabet Kurumu’nun Yerinde İncelemelerinin Yeri ve Değişen Rolü” Webinarı

24 Ocak 2023 – Salı
14.00 – 15.30

“Şirketlerin Hukuka Uyum Politika ve Kültürlerinde Rekabet Kurumu’nun Yerinde İncelemelerinin Yeri ve Değişen Rolü”  Webinarı

Rekabet hukuku ihlâllerinin tespitinin doğası gereği görece zor olması ve iktisadî analizi gerekli kılması sebebiyle birçok farklı yargı alanındaki rekabet otoritelerine geniş inceleme ve soruşturma yetkileri tanındığı görülmektedir. Ülkemizde de Rekabet Kurumu, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un uygulanması bakımından yerinde inceleme yapmak suretiyle rekabet hukuku ihlâllerinin ortaya çıkarılması amacıyla bilgi ve belge toplama yetkisine sahiptir.

Tüm sektörlerin artan bir ivmeyle dijitalleşme sürecine girmesi ve zaman içerisinde rekabet hukuku farkındalığının artması rekabet hukuku ihlâllerinin ortaya çıkış şekillerini de farklılaştırmıştır. Bu değişim sürecine paralel olarak Rekabet Kurumu’nun yerinde inceleme yetki ve uygulamaları da zaman içerisinde genişlemiş ve değişmiştir. Son yıllarda Rekabet Kurumu’nun hem insan kaynağını hem de adlî bilişim kapasitesini önemli oranda artırdığı ve yerinde incelemelerde kullandığı yöntem ve faydalandığı adlî bilişim imkânlarını genişlettiği görülmektedir.

Bu durum, bir yandan Rekabet Kurumu’nun değişen sektör yapıları ve iş yapış biçimleri kapsamında ihlâl tespit oranını artırmasına hizmet etmiş bir yandan da şirketlerin uyum politikaları ve stratejileri içerisinde rekabet hukukunun önceliğini kaçınılmaz olarak daha üst sıralara taşımıştır. Bununla birlikte, özellikle değişim süreci içerisinde, şirketlerin karşılaştıkları yeni hukukî uygulamalara uyum sağlarken çeşitli sorunlar yaşadıkları ve bu nedenle de son dönemde yerinde incelemenin engellenmesi/zorlaştırılması sebebiyle karşı karşıya kaldıkları idarî yaptırımların sıklaştığı görülmektedir.

Tüm bu gelişmeler ışığında düzenlediğimiz webinar kapsamında Rekabet Kurumu’nun yerinde inceleme yetkileri ile güncel uygulamaları ele alınarak şirket içi hukuk ve uyum yöneticilerinin sorumluluk alanları ile uyum faaliyetlerinin etkinliğinin artırılmasına ilişkin öneriler tartışıldı. Buna ilaveten, rekabet hukuku ihlâllerinin yanı sıra Rekabet Kurumu’nun bizatihi yerinde inceleme faaliyetleri sebebiyle karşı karşıya kalınan hukukî risklerin yönetilmesi bakımından şirket içi uyum programlarının nasıl kurgulanabileceği, yönetim kademesinde benimsenen temel prensiplerin şirket uyum kültürüne entegre edilmesinin yolları ile hukuk ve uyum departmanları dışında rol oynayan diğer departmanların önemine ilişkin fikir teatisi yapılmıştır.

Moderatör:
Av. Altuğ Özgün, TEİD Yönetim Kurulu Üyesi,
TEİD KVKK ve Dijital Etik Çalışma Grubu Lideri

Panelistler:
Av. Gökçe Ünal Küçükkayıkcı, Coca-Cola İçecek
Av. Hazar Başar, Hergüner Bilgen Özeke

TEID_Rekabet_Kurumu_nun_Yerinde_Incelemeleri_Sunumu

 

Yeni haberler

TEİD “Şirketlerin Hukuka Uyum Politika ve Kültürlerinde Rekabet Kurumu’nun Yerinde İncelemelerinin Yeri ve Değişen Rolü” Webinarı